Capsules/lifestyle


Image Name Composition Packing Size
LIFESTONE 10 Gokhru,Punernava, Pippli,Giloe,Yavkshar,Sat Nimbu, Sajji Kshar, Lajjaloo, Shwet Chandan, Shilapushpa, Prasanbaheda, Manjishtha & Hazrul Yashood Bhasma. 10x10
MAGIC-SLIM Trifla, Ajwain, Punernava, Heeng, Vidang, Guggal, Shudh Shilajit, Trikuta, Yavkshar, Pipplamool, Arogyavardhini, Sounth, Methi Dana 30's Jar
INSELIFE DS Giloe, Methi Seed, Gurmar, Jamun Guthli, Ashwagandha, Haldi & Shilajeet. 10x10
MAGICJOD Hadjod & Ashwagandha (Cissus Quadrangularis Linn Extract & Withania Somnifera Extract) 30's Jar
WENPILES Neem, Daruhaldi, Trifla, Nagkesar, Dashmool, Sounth, Makoi, Phitkari, Kadu, Mochras, Shudh, Guggal, Lajjalu, Yashad Bhasma & Shankh Bhasma 10x10
REPARE FORTE Nirgundi, Shallaki, Sounth, Suranjan, Trifla, Haldi & Shilajeet. 10x10
PURETRINE DS Yashtimadhu, Pipplamool, Mochak, Supari, Nagkesar, Ashok Chhal, Dashmool, Jatamansi, Trifla, Shatavari, Anantmool, Chandan, Kaunch Beej, Ashwagandha, Gokhru & Lodhra. 30's Jar
MAGICPROST Gokhshru, Punerva, Harda, Pumkin Seeds, Kali Mirch, Shital Chini, Kachar Guggal, Vang Bhasma, Sphatika Bhasma, Abhrak Bhashma, Swarna Makshik Bhasma. 30's Jar
LIFELET DS Giloe, Papaya Leaves, Haldi, Shatavari, Flax Seeds, Amla, Aloevera, Tulsi, Gokhru, Punernava, Kachur. 30's Jar
FREELIFE DS Shankhpushpi, Ashwagandha, Brahmi, Jatamansi, Arjun Chhal, Khurasani Ajwain, Vacha, Malkangni, Pippali, Tulsi, Jeevanti & Sarpgandha 30's Jar